להלן המכתבים שנשלחו לכל יישוב ויישוב בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה והגשת רשימות מועמדים למועצה: להורדת הקבצים לחצו כאן

 

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה והגשת

רשימות מועמדים למועצה

 

  1. הבחירות לראשות המועצה ולנציגים למועצה מטעם כל יישוב יתקיימו ביום שלישי, כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018)

 

  1. המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

 

  • יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11:00 לפהנ"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי התשע"ט (27 בספטמבר 2018) בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

 

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה בכתובת :בניין המועצה אשר באזור התעשיה מיתרים

 

  1. חוברות הגשת מועמדות

 

הצעת מועמדים ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להגיש במקומות הבאים:

 

בניין המועצה אשר באזור התעשיה מיתרים – חדר הישיבות קומה 2.

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעת מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות ביום שני, ח' תשרי תשע"ט, 20/9/18  בין השעות 16:30-18:30 באולם המליאה בקומה 2 בבניין המועצה האזורית הר חברון, אזה"ת מיתרים.

 

 

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

ד. הזכות להיבחר

סעיפים 10, 1/10 ו-14 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), השתל"ט-1979 (להלן- התקנון) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש המועצה האזורית.

 

 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

מספר חברי המועצה העומדים לבחירה מטעם היישוב אדורה  הוא 1 (אחד)

כל רשימת מועמדים למועצה חייבת לכלול לא פחות  משלושה מועמדים ולא יותר מעשרה מועמדים.

 

הואיל ומספר בעלי זכות הבחירה הרשומים ברשימת הבוחרים באזור הוא 251, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ-6 בהתאם לאמור בסעיף 2/10 לצו, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד לראשות המועצה חייב להיות לא פחות מ-150  בהתאם לסעיף 14ג.

 

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים באזור הוא4,982, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה הוא 8,000 ₪, וזאת בהתאם  לס' 18א להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשס"ב-2002 (להלן- הכללים). העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

 

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

הצעת מועמד שתוגש ללא עירבון כאמור לעיל, תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

 

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

 

ז. הוראות סעיפים 3-7 לכללים:

 

   טפסים

 

3. רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- צו המועצות האזוריות), כפי תוקפו בישראל מעת לעת כמפורט להלן:

(1)  טופס 1א- הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים; (חוברת בצבע צהוב)

(1א)  טופס 1ב - הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת; (חוברת בצבע כתום)

(2)  טופס 2 - רשימת מועמדים למועצה; (חוברת בצבע ירוק)

(3)  טופס 3- רשימת מועמדים לוועד המקומי או לנציגות. (חוברת בצבע כחול)

 

 

מספר המועמדים ופרטיהם

 

4. (א)  מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.

        (ב)  מספר המועמדים לועד מקומי או לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.

        (ג)   ברשימות והצעות מועמדים, לפי הענין, יפורטו פרטי המועמדים.

 

הסכמה לשמש כמועמדים

 

5. (א)  לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית לצו המועצות האזוריות, כפי תוקפו בישראל מעת לעת; או לפקיד הבחירות שהוסמך כאמור בסעיף 2(ב), לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים ; מועמד הנמצא מחוץ לאזור יהודה והשומרון ומחוץ לישראל, רשאי לשלוח למנהל הבחירות את הסכמתו לשמש מועמד במברק או באמצעות פקסימיליה.         

   (ב)  אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד, לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.

 

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

 

6. (א) רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה כאמור בסעיפים 2/10 ו- 108 ב לתקנון ; הצעת מועמד תחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה כאמור בסעיפים 14 ג ו- 18 ה(ג) לתקנון.

(ב) ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד. אל הרשימה או ההצעה יצורף תצהיר של בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.

(ג) אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחות למוסד מהמסודרות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד

אחות, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות בטלות.

(ד) אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.

 

אי קבלת רשימת מועמדים

7. מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:

(1)  החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;

(2)  מחיקה או הוספה של שם מועמד;

(3)  שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;

(4)  שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

                                                                                                                                                                   יניב בן דוד

מנהל הבחירות

מועצה אזורית הר חברון