כ"ה אב תשע"ח

7/8/18

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

בבחירות למועצה

בהתאם לסעיף 17 לצו המועצות האזוריות, התשי"ח 1958 (להלן – "הצו) / סעיף 7ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט 1979 (להלן- "התקנון)*, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה  קובע לכל מועצה.

 

המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה.

"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע (3.6.18) היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע (3.6.18).

מספר תושביו העולה על מחצית המודד הכללי.

אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה גם אם מספר התושבים בו קטן מהמודד הכללי;

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית (כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום יישוב), זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע.

בהתאם להוראת סעיף 17(ג)(2) לצו/ 7ב(ג)(2) לתקנון*,  אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה בישיבתה מיום  26/6/18    להציע לממונה שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה .600, (שש מאות).

כל תושב של האזור רשאי, תוך 7 ימים מיום פרסום מודעה זו ולא יאוחר מיום 14/8/18 להגיש למועצה בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

אופן הגשת השגות או הערות:

יש לציין עבור ועדת הבחירות של המועצה האזורית הר חברון בכתובת אזה"ת מיתרים או במייל harhev@hrhevron.co.il לידי פלורנס.

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו לעיונו של שר הפנים / הממונה  במשרד הפנים.

מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים - בכל ישוב  תלוי פרסום בלוחות המודעות ובו מפורט מספר הבוחרים.

בהתאם לסעיף 17(ג)(3) לצו/ 7ב(ג)(3) לתקנון* יקבע שר הפנים / הממונה  את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

                                                                                                                          יוחאי דמרי

ראש המועצה האזורית הר חברון