מדינת ישראל     
משרד הפנים- לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

הודעת בחירות  אדורה

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 

1.              ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור אדורה בחירות למועצה .

2.              מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא 1.

 

3.              לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

(4)             לקראת הבחירות למועצה הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:

(1)             רשימה שהכינוי שלה הוא אדורה ביתנו וסימנה הוא אב

בא כוח הרשימה הוא קורש אלכסנדר

מ"מ בא כוח הרשימה הוא פריינטה שלמה

                  

                 המועמדים ברשימה זו הם:

]מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

קורש אלכסנדר

1970

אדורה

2

פריינטה שלמה

1958

אדורה

3

עמר רועי

1981

אדורה

 

                             

(2) רשימה שהכינוי שלה הוא רשימת אדורה וסימנה הוא אד

בא כוח הרשימה הוא וידל מרדכי

מ"מ בא כוח הרשימה הוא פורקוביץ משה

                  המועמדים ברשימה זו הם:

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

וידל מרדכי

1986

אדורה

2

מרקוביץ משה

1988

אדורה

3

שלווה יצחק

1986

אדורה

4

ראובן אליהו

1983

אדורה

 

                                                                            

5.              שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

 

6.              הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

מס' הקלפי

מקום הקלפי

  1.00

מזכירות הישוב

 

 

7.              מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

מעטפות ההצבעה למועצה - צבע לבן;

 

8.              צורת פתקי ההצבעה:                                     

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

מועצה

לבן

כ 7 X 10 ס"מ

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה מתחת לאות(תיות)

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) - הפתק ייפסל.

 

9.              מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                               יניב בן דוד               

                                                                                                                                                                                                             מנהל הבחירות

                                                                                                                                                     מועצה האזורית הר חברון

העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.