מטרת הניסוי פתוח מערכת יחסים בין מורים לתלמידים המושתתת על אמון, שייכות, פתיחות, אהבה.

הניסוי בנוי משלושה מוקדים: הראשון פתוח שיח מורה תלמיד, שיח דיאלוגי, אמיתי שיפתח יחסי קרבה בין מחנך לחניכו.לצורך כך מורי ביה"ס משתלמים במטרה לפתח במורה יכולת תקשורת ושיחה .הקצאת מתחמים בביה"ס המתאימים לניהול שיח אישי או כתתי.

פינוי שעות מורה לצורך ניהול השיח באופן סדיר. שינוי מבנה הכתה שיאפשר את השיח הן בנושאי למידה והן בנושאים חינוכיים ואחרים.

המוקד השני מעורבות תלמידים-  יצירת שייכות למסגרת החינוכית חברתית ולימודית שבה הם חיים. התלמידים פעילים בוועדות, מתנדבים ביוזמות ופעילויות הקיימות בביה"ס, מביעים דעתם לגבי התנהלות ביה"ס.

המוקד השלישי- למידה משמעותית שבו מושקע מאמץ להפוך את מפגשי הלימוד למשמעותיים לחייהם של התלמידים מעבר לרכישת ידיעותיהם והפיכתם ברי אורין.