בעלי עסקים ויזמים יקרים,

מועצת הר חברון מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים בתחום המועצה, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

אחת ממטרות ראש המועצה לקידום העסקים בתחום המועצה הינה, מתן שירות מכוון ללקוח אשר אומץ ע"י מחלקת קידום ורישוי עסקים המרכזת למענכם את השירותים הניתנים

מועצת הר חברון רואה במגוון העסקים הפועלים בתחומה מנוף כלכלי ומקור לצמיחה.

עיקרי הרפורמה :

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאיםהמדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה ולאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. עד כה (ספטמבר 2018) פורסמו מפרטים אחידים ל-13 פריטים:
מעת לעת יפורסמו מפרטים נוספים ויש להתעדכן באתר משרד הפנים

1.1 - בית מרקחת 
2.1 ה' - גז תיקון מיכלים
2.2 א' - דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
 3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה,
3.4
ג' - חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם
4.2 א' - בית קפה, מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום
5.1 ב' - אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה והובלתה
5.3 ג' - שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות
6.8 א' - קניון וניהולו
7.7 ו' - דיסקוטק
8.4 ב' - הסעת נוסעים – תחנת מרכזית , תחנת רכבת
8.9 א' - מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה 
10.8 ב' - חומרי חיטוי או ניקוי – מכירתם 

בנוסף למפרט האחיד של גורמי רישוי חיצוניים כמפורט באתר ממשל זמין, יובאו בהמשך המפרטים האחידים של מועצת הר חברון לפריטי רישוי נוספים בחלוקה ל-10 קבוצות הרישוי. (מעת לעת יתווספו מפרטים נוספים)

1.2 א - תמרוקים- ייצורם
1.2 ב - תמרוקים- אחסונם- שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום
1.3 א - תכשירים וציוד רפואי- ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
1.3 ב - תכשירים וציוד רפואי- אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
1.3 ד - הרכבת ציוד רפואי
1.5 ג - מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
 1.7    -מעבדת שיניים
3.5 ב - מזון לבעלי חיים- אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
3.6 ב - פסדים- עיבודם
3.7 ב - תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי למעט תרופות- אחסונם
4.1 ב - ביצים- עיבודן
4.2 ב - מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.2 ג - הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 
4.6 א - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום- ייצורו, עיבודו. חומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור של 50 טון ליום ומעלה- ייצורו, עיבודו
4.6 ג - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- אחסונו
4.6 ה - הסעדה (קייטרינג)- כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב- 1972
4.7 א - קיוסק
7.5 - מכון כושר למעט סייגים מסויימים ובבהתאם להגדרה בצו רישוי עסקים
7.7 ג - קרקס
7.7 ד - אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
7.7
ז - יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
8.4 ג - תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.9 ד - תיקון תקרים 
9.1 ב - מטווח ירי
10.6 א - דשנים- ייצורם, עיבודם, אריזתם
10.7 ב - חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם- איחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד
10.7 ג - הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש
10.10 א - חומרים מסוכנים- ייצורם, עיבודם, אריזתם, מיחזורם
10.10ב - חומרים מסוכנים- אחסונם
10.10 ג - חומרים מסוכנים- מכירתם 

שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים  – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) ובנוסף גם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה מועצה אזורית הר חברון.

בעל עסק בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: : קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים במפרטים האחידים באתר משרד הפנים 

שלב 2 קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית הר חברון בפרק דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל 
העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור 
בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית הר חברון בפרק דרישות פרטניות מעסקים
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל 
הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.