הודעה לבוחר מס' 4

הודעה לבחור: הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישוב

הודעה לבוחר מס 4 - זהות ועדים לכל הישובים 108749.pdf

 

בחירות מוניציפליות מועצה אזורית הר חברון

לכבוד
תושבי הישוב תלם
 

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישוב

בהתאם לסעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) / 97א עד 97ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1967 (להלן- התקנון), ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן- אגודה שיתופית חקלאית), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

  1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן- "ועד מקומי נפרד")
  2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. 
  3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן- נציגות) שתתווסף להנהלת האגודה.

בהתאם לסעיף 91ד לצו/ 97ה לתקנון, רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים/לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו/בתקנון לגבי כל בקשה, ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (3.6.2018).

ההנהלה המקומית בישוב תלם היא מסוג ועד מקומי .

מספר התושבים ביישוב הוא 206 מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא 43 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא  163

ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

  1. בקשה לקיום בחירות לנציגות- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.
  2. בקשה לזהות ועדים - הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.

יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר/לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות, ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.

בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 27.8.18.

את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'- ה' בין השעות 08:30 -15:30

בבקשה יפורטו שם, שם משפחתו ומספר זהותו של כל מבקש (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל), וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו. העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.            

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג  במשרד הישוב  תלם בימים  א',ג,ה' בין השעות 08:30-15:30, .

ובמשרדי המועצה האזורית . בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א'-ה' בין השעות  08:30-15:30 .

יניב בן דוד

מנהל הבחירות

למועצה האזורית הר חברון