מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת רווח, בתחומה המוניציפלי של המועצה אזורית הר חברון, בנושאי חינוך, מכוני מחקר, דת, תיירות, כפרי סטודנטים וכיו"ב. 

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים מיום 23/8/2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים שאושרו על ידי מליאת המועצה. (להלן - "התבחינים").

תבחינים לתמיכות 2019

יש למלא את הבקשה בטופס המקוון שלהלן בהתאם לנושא התמיכה המבוקש.

 

בטרם מילוי הטופס המקוון:

1. יש להוריד את החלק הידני של הטופס באמצעות הקישור מטה, למלא את הפרטים הנדרשים, לסרוק ולצרף אותו במקום המתאים בתחתית הטופס המקוון.

2. יש לוודא שיש בידיכם כל מסמכי התאגיד המבוקשים סרוקים על מנת שתוכלו לצרפם במקום המתאים .

 

שימו לב: בקשה לא מלאה, או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תובא לדיון.

את הבקשה יש לשלוח באמצעות הטופס שלפניכם עד ליום 31.3.2019 בשעה 12:00 בצהריים.

הבקשות תיבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מליאת המועצה.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2019.

לבירורים ניתן לפנות לכנרת וולוויץ', עוזרת מנכ"ל מועצה אזורית הר חברון בטלפון: 02-9969101 ובמייל: cadet@hrhevron.co.il

 

1. להלן רשימת קישורים לחלק הידני של הטופס:

את החלק הידני יש למלא, לסרוק ולצרף לבקשה בטופס המקוון.

אנא בחר את נושא הבקשה:

בקשת תמיכה בנושא מוסדות חינוך כוללים ישיבות ומדרשות

בקשת תמיכה בנושא מוסדות חינוך כוללים ישיבות ומדרשות - בקובץ וורד

בקשת תמיכה בנושא שירותי חינוך מיוחד

בקשת תמיכה בנושא מכוני מחקר ובנושא תיירות

בקשת תמיכה בנושא כפרי סטודנטים

בקשת תמיכה בנושא עמותות גיוס כספים לפרויקטים בהר חברון

בקשת תמיכה בנושא גופים הפועלים לשמירה על איכות הסביבה ושימור קרקעות

בקשת תמיכה בנושא תנועות מיישבות

 

2. למילוי הטופס המקוון:

שימו לב כי יש לצרף את סריקת טופס בקשת התמיכה שמילאתם.

לחצו כאן