מחלקת גזברות

מחלקת גזברות

 תחומי אחריות המחלקה

 

מחלקת הגזברות עוסקת במגוון רחב של פעילויות כדלהלן:


תקציב ותזרים מזומנים

בניית התקציב בשיתוף המחלקות השונות.

בקרה תקציבית ותזרימית מול המחלקות בתקציב השוטף והבלתי שוטף.

ממשקי עבודה  מול משרדי הממשלה השונים.

בקרה חשבונאית מול גורמי חוץ ופנים .
 

תשלומים

יישום  מדיניות ברורה ושקופה בדבר תשלומים ואשראי מול ספקים, ישובים ומוסדות.

ניהול ממשקים  שוטפים מול הבנקים

גבייה: עריכת שומת ארנונה, חיובים בגין שירותים שונים(פרט לביוב), טיפול בהשגות ועררים, בדיקת זכאות ומתן הנחה בארנונה לתושבים זכאים לפי חוק,ביצוע סקר נכסים.

אכיפה: אכיפה מנהלית ומשפטית בגין חובות שלא שולמו.

ביטוחים: ניהול תיק הביטוח האלמנטרי  ורכבים מול חברות הביטוח, להשגת כיסוי ביטוחי מרבי תוך עמידה ביעדי התקציב.

תב"רים וביוב: ניהול התקציב והתזרים  הבלתי שוטף מול גורמי חוץ ופנים, יצירת ממשקים בין המועצה והיישובים מול משרדי הממשלה השונים. המחלקה אמונה על הנגשת הפרויקטים השונים  לקהלי היעד הרלוונטייםם בחינת היתכנות כלכלית ,צמצום מימון הביניים ופיקוח מתמיד על האומדנים השונים. תחום הביוב מנוהל  כיחידה עצמאית החל מגבייה דרך מתן שירות וכלה בשותפות בפורום המקדם תכנון והשקעות  בביוב וזאת תוך שימת דגש בתכנון מערכתי כולל.


חשבות שכר: הגשה ודיווח לרשויות  בהתאם לתקנות ,יישום  חקיקה והסכמי השכר בין העובד למעסיק, פיקוח על ביצוע הפרשות כספים לקרנות ולרשויות השונות בקרה שוטפת להליך הזנת הנתונים ותקינות הדיווח.

מחשוב: מתן מענה בתחום לכל יחידות המועצה, ביה"ס וליישובים השונים, תוך התאמת הפתרונות הטכנולוגיים לצרכים השונים. יצירת ממשקים אופרטיביים בפתרונות קצה מיחשוביים.

רכש: יצירת ספר ספקים בהתאם לצרכי המועצה תוך בניית התקשרויות  חוזיות מול ספקים משמעותיים בהתאם לאמות המידה שנקבעו.

תקשורת: מתן מענה לצרכי המועצה מול ספקי התקשורת תוך עמידה ביעדי אספקה שוטפת ולאורך זמן בתקשורת קווית ואינטרנטית.

שונות: בקרה חשבונאית  על  התאגידים/עמותות  קשורים, וועדים המקומיים ומוסדות נתמכים.

 

שעות פעילות מחלקת הגזברות:

קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 8:30 ועד 15:30
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 08:30 ועד 15:30

כמו כן ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי ואנו נחזור לתושב.

להלן פרטי אנשי קשר, כתובות דואר אלקטרוני וטלפונים של עובדי המחלקה: 

שם מס' טלפון  מס' נייד / דוא"ל
רונן כהן -גזבר המועצה 02-9969107  
ציפי הרשקו - מזכירת המחלקה ואחראית ביטוחים 02-9969139 zipih@hrhevron.co.il
עובדיה זכריה- מנהל חשבונות ראשי 02-9969109  ovadiz@hrhevron.co.il
צ'יקו קרמונה- מנהל חשבונות - ספקים וישובים  02-9969110  chico@hrhevron.co.il
הילה בוגטוס-  מנהלת תב"רים 02-9969178 hilab@hrhevron.co.il 
אילנה אלן – אכיפה 02-9969168 gviya@hrhevron.co.il
איציק רוזיליו- מנהל רכש ובטיחות 02-9969112 052-8990300
סימונה שריון - מנהלת מחלקת גביה  02-9969193 gviya@hrhevron.co.il
יעל ארביב - חשבת שכר 02-9969170 yaela@hrhevron.co.il
סינטיה קוסטיקה - רכזת הנחות ארנונה וחיובים 02-9969108 gviya@hrhevron.co.il