מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת רווח בתחומה המוניציפלי של המועצה אזורית הר חברון, בנושאי חינוך, מוסדות חינוך, שרותי חינוך מיוחד, כוללים וישיבות וכפרי סטודנטים. 

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים מיום 23/8/2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים שאושרו על ידי מליאת המועצה. (להלן - "התבחינים").

תבחינים לתמיכות 2022

יש למלא את הבקשה בטופס המקוון שלהלן בהתאם לנושא התמיכה המבוקש.

טרם מילוי הטופס המקוון:

1. יש להוריד את החלק הידני של הטופס באמצעות הקישור מטה, למלא את הפרטים הנדרשים, לסרוק ולצרף אותו במקום המתאים בתחתית הטופס  המקוון.

2. יש לוודא שיש בידיכם את כל מסמכי התאגיד המבוקשים סרוקים על מנת שתוכלו לצרפם במקום המתאים .

שימו לב: בקשה לא מלאה, או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תובא לדיון.

את הבקשה יש לשלוח באמצעות הטופס שלפניכם עד ליום 25.7.2022 בשעה 10:00 בצהריים.

הבקשות תיבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מליאת המועצה.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2022.

לבירורים ניתן לפנות ליער שלום, עוזר מנכ"לית המועצה האזורית הר חברון בטלפון: 02-9969101 ובמייל: cadet@hrhevron.co.il

1. להלן רשימת קישורים לחלק הידני של הטופס:

את החלק הידני יש למלא, לסרוק ולצרף לבקשה בטופס המקוון.

אנא בחר את נושא הבקשה:

בקשת תמיכה בנושא מוסדות חינוך כוללים ישיבות ומדרשות

בקשת תמיכה בנושא מוסדות חינוך כוללים ישיבות ומדרשות - בקובץ וורד

בקשת תמיכה בנושא שירותי חינוך מיוחד

בקשת תמיכה בנושא כפרי סטודנטים

בקשת תמיכה בנושא מוסדות חינוך

כתב התחייבות בקשר לקבלת הקצבה כספית מהרשות

2.  להלן פירוט האישורים הנדרשים שיש לצרף במועד הגשת הבקשה יש להגיש לפי הסדר שלהלן ולמספר כל מסמך בהתאם: 

טופס בקשה חתום בידי המורשים לחתימה

  תעודת רישום ברשם העמותות 

אישור מעמד המוסד במשרדי מע"מ  

 פרוט מספר תושבי יישובי המועצה    המשתתפים בפעילות העמותה  

אישור ניהול תקין לשנת 2022

תזכיר תקנון

אישור שנתי מס הכנסה לשנת 2022

אישור רו"ח או מנכ"ל על הנחות ו/או מלגות שניתנו לתושבי המועצה                (יש לציין סכומים)

פירוט הפעילות שהתקיימה בשנת 2021

דו"חות כספיים 2020

הרשאה לבנק למסירת פרטים

כתב התחייבות חתום כתנאי לקבלת תמיכה

הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2020 (מתוך דו"ח מבוקר)

תקציב מאושר או הצעה לשנת 2022

אישור רו"ח על נכונות פרטי הבקשה

נספח לטופס הגשת תמיכות לשנת 2022

 

3. למילוי הטופס המקוון:

שימו לב כי יש לצרף את סריקת טופס בקשת התמיכה שמילאתם.

לחצו כאן