הרשמה למאגר יועצים משותף

הקמת מאגר יועצים/רשימות מציעים

לצורך התקשרויות מכוח סעיף 3(8)

מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית
 

מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית  (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת הזמנה משותפת להקמת רשימות מציעים/מאגרי מציעים, בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").

מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.

המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום חמישי, כ"א באב תשע"ח,  2.8.2018 בשעה 23:30 (להלן: "המועד הקובע"). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי כל אחת מוועדות ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידיהן לרענון הרשימה.

תשומת לב המגישים כי הגשת המועמדות הינה אלקטרונית. לשאלות והבהרות בנושא הרשמה למאגר המציעים ניתן לפנות באימייל ל-   yahudamaager@gmail.com .להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:

  1. שלב א': הורדה של מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר – לחץ כאן.יש לחתום על מסמכי ההזמנה ולסרוק אותם לקובץ PDF ולצרפם בהמשך.
  2. שלב ב': מילוי הטפסים במסמכי ההזמנה הרלוונטיים על כלל הפרטים הנדרשים שם לרבות חתימה על מסמכי ההזמנה בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות במסמכי ההזמנה.
  3. שלב ג':  סריקת המסמכים והגשתם בהתאם למפורט בטופס ההזמנה.
  4. שלב ד': מילוי כלל הפרטים הנדרשים בטופס האלקטרוני שלהלן וצירוף הקובץ הסרוק.
     

פרטים כלליים

הענפים והתחומים אליהם המועמד מבקש להיכלל

(יש לסמן את התחומים המבוקשים)

ענף: הנדסה
ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות
ענף: גזברות, כספים, ביקורת
ענף: חינוך
ענף: רישוי עסקים ונכסים
ענף: בטחון ובטיחות
ענף: כללי

פירוט ניסיון המועמד:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות/קבלני בניה, חברות/קבלני תשתיות, חברות/קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

4.אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

5.יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.

רשימת מסמכים להגשה

לשימוש המועמד לבדיקה שהכל הוגש על ידו. מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים