יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים המפורט בהמשך.

1. כללי

 1.1על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2 אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה

1.3 בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
1.4 בעל עסק בתחומי מועצה אזורית הר חברון, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר של המועצה הרלבנטיים במידה וקיימים לפעילות העסק.

1.5. 
 אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה לרישיון עסק ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6. 
 היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7. 
 בנוסף לאמור למדיניות המועצה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה
החלים על העסק הרלוונטי.

1.8. 
 הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט האחיד הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק, נכון לספטמבר 2018), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

1.9. יש לעמוד בתנאי חוק עזר להר חברון (איכות סביבה , מניעת מפגעים ושמירת הניקיון) 

הנחיות מיוחדות:
1.1 תוכנית מתאר, תב''ע

2.1 נוהל "זוטות דברים"- מדובר בנוהל המאפשר ניהול עסק במבנה שיש בו חריגות בנייה "מזעריות" בכפוף לאישור מהנדס המועצה והיועץ המשפטי ובתנאי שקיימת אפשרות חוקית להסדיר את חריגת הבנייה. 

3.1 עסק במבנה השייך למועצה

4.1 מבנים לשימור

5.1 מבנים מסוכנים

לקבלת אישור ולבדיקת אפשרות לפתיחת עסק במבנים הנ''ל יש לפנות לאגף הנדסה: 02-9969129

פירוט הדרישות הכלליות:

2. שילוט

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק להוראות המועצה לעניין זה ככל שפורסמו.

3. שפכים תעשייתיים

3.1 כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 

3.2  מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהמועצה כאמור בתקנות. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות
תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למועצה ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית
במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, תוכל המועצה, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום מערכת המים ולנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות

3.3.
 בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים 
למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
מפעלי מזון ומשקאות
משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
מכבסות
תחנות תדלוק
רפת או לול
מפעלי עיבוד עורות
תחנות מעבר לפסולת
בתי דפוס
מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
מפעלי חומרי בנייה
בתי מלון

3.4. בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי המועצה בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו 

3.5. בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ידווח בעל העסק למועצה באופן מיידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות המועצה והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

4. טיפול באשפה

4.1. כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן
פסולת אורגנית (רטובה) שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים
מיכל חום, או דחסנית או מיכל טמון קרקע
פסולת יבשה מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות - מיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע.
פסולת אריזות- חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת 
מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר המועצה בהמשך.
בקבוקי פלסטיק יש להשליך למתקן ייעודי (כלוב) לבקבוקים, המפוזר בתחום המועצה/ מרכז מסחרי.
נייר יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום המועצה.
סוללות בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למכלי מחזור מיועדים לכך המפוזרים בתחום המועצה.
ברזל ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.
פסולת אלקטרונית במתקן ייעודי שתגדיר המעוצה ככל שיידרש.

 4.2.פינוי קרטוניםכל עסק שבמסגרת פעילותו עושה שימוש בקרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיית אגף התשתיות, במועדים שנקבעו ע"י המועצה, זאת ככל שהפינוי נעשה ע"י המועצה.
במידה והפינוי מתבצע ע"י בעל העסק, הפינוי יתבצע ע"י קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף תשתיות את חוזה ההתקשרות עם קבלן פינוי הקרטונים.

 4.3.
בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בטבלה, , יחולו הוראות הדין.

 4.4.
בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות אגף תשתיות.

.5  התנהלות כללית של עסקים

5.1. על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

5.2 
 בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה 
מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק להכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

5.3.
 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

5.4. 
 כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל מחוץ לשטחו ובחצרו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד מהמועצה ועל פי העניין

5.5.  כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד מהמועצה.

5.6.  הוצאת סחורה דרך קבע מחוץ לשטח העסק על דוכן/מתקן קבוע דורשת היתר בניה נוסף.

5.7. 
 כל עסק טעון רישוי יפעל על פי תכנית בניין עיר.

6. הנחיות הגשה לרישוי עסקים- מחלקת הנדסה

הגשת תכנית רישוי עסקים חתומה ע"י המבקש, עורך הבקשה, הוועד המקומי ומחלקת התשתיות   

 • ההגשה תכלול : - תכניות ב -5  עותקים, יש לצרף את כל פרטי זיהוי הנכס כתובת, גוש, חלקה, תת חלקה, מגרש, תרשים סביבה ותכנית מדידה עדכנית לחצי שנה אחרונה חתום על ידי מודד מוסמך, תרשים המגרש לחישוב שטח העסק המבוקש תכנית עסק ואם יש קומות, תכנית כל קומה, חתכים רלוונטים דרך העסק, פירוט חזיתות היכן נדרשים.
 • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואם את היתר הבניה והתנאים.
 • אם יש שימוש חורג להביא את האישור ותנאיו לסמן אם יש שינויים מתוכננים בשטח או במבנה.
 • לסמן את השטחים הצמודים לעסק ומה היעוד שלהם וכן לצלם את הנכס מכל החזיתות.
 •  אישור וחוות דעת של יועץ נגישות (יש לצרף אישור וחוות דעת).
 •  אישור בדבר פתיחת תיק במחלקת גביה.

    בדיקת היתכנות בכפוף להנחיות התב"ע התקנונים והנספחים הקיימים:

 הבקשה תיבחן בכפוף להנחיות התב"ע ע"י בדיקת המיקום המבוקש, השימוש, ובמידה וקיים הנחיות נוספות כגון הנחיות מרחביות, נספח נופי וכד'.

תקנוני התב"ע לכלל הישובים מפורסמים באתר המועצה/ מחלקת הנדסה.

  בדיקת היתר בניה ותכנית חתומה ע"י מהנדס המועצה:

 סעיף זה יבדק במשרדי ההנדסה, במידה ואין היתר או תכנית חתומה ע"פ חוק ע"י מהנדס המועצה ויו"ר הוועדה, יידרש להשלים את ההיתר ע"י הגשת בקשה להיתר בניה ע"פ "נוהל בקשה להיתר בניה" המופיע באתר המועצה/ מחלקת הנדסה.

סיור בשטח ע"י פקח הבניה או איש מטעם מחלקת הנדסה:

סיור יתבצע עד שבוע עבודה מיום קבלת הבקשה.

 •  במידה ובסיור ימצא חריגות בניה אשר ניתן להסדירם, יאושר רישיון עסק זמני לשנה אחת בלבד, בכפוף להשלמת ההיתר ע"פ "נוהל בקשה להיתר".
 •  במידה וימצא חריגות שהם "זוטות" (קלות), ניתן לאשר ע"י מהנדס הוועדה בכפוף לאישור התובע העירוני ובמידה שהחריגה ניתנת להכשרה בוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה.
 • במידה ובסיור ימצא חריגות בניה אשר לא ניתן להסדירם כגון פלישה לשצ"פ, בניה מעבר לקווי בניין, בנייה מעבר למותר בזכויות הבניה ע"פ התקנון תב"ע וכד' הבקשה דחה ויפתח הליך משפטי להסדרה/הריסה ע"פ החלטת בית משפט.
 • תכנית לרישוי עסקים צריכה להיות תואמת במלואה לתכנית שאושרה בוועדה המיוחדת לתכנון ובניה. במידה ותכנית זו סותרת את התכנית שאושרה, נדרש להגיש תכנית מתוקנת.

7. דרישות לנגישות עסקים- חלים על העסקים שלהלן:

 1. מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה).
 2.  במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

חוות הדעת צריכה לבחון האם בוצעו התאמות הנגישות וההוראות בהן חייב העסק עד למועד מתן הרישוי או חידושו.

השלב הראשון בעבודת מורשה הנגישות היא סקירת כל התקנות וההוראות הרלבנטיות שחלות על העסק המסויים. בפרט, יש לבחון את העסק לפי המפורט להלן:

 • עסק בבניין חדש (1) יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש .  
 • עסק בבניין קיים (2) יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים . זאת גם אם העסק עצמו – חדש. 
 • ב- 25 באוקטובר 2013 נכנסו לתוקף תקנות הנגישות לשירות (3), שבהן גם הוראות לגבי תכנון פנים, ריהוט ושירות, וכן התאמות עבור אנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית. גם לתקנות אלה יש צורך להתייחס בחוות הדעת.
 • אם מדובר בעסק קטן, אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי הנחיות הנגשת עסק קטן באתר זה (4)
  עסק קטן הוא עסק ששטחו עד 100 מ"ר. אם העסק הוא בית אוכל, כדי להיחשב לעסק קטן - שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר. במקרה זה בעל העסק רשאי לבדוק את העסק בעצמו בהתאם לדפי ההנחיות שבחוברת, ויבצע את הנדרש כך שיוכל להצהיר שעומד בדרישות. הרשות באמצעות המורשה מטעמה תוודא את נגישות העסק בפועל.
 • במבנים אשר לא נדרשת הנגשה, ניתן לבקש פטור מהממונה על הנגישות במועצה
 • במידה ולא קיים אישור נגישות, יאושר רישיון עסק זמני לשנה אחת בלבד, בכפוף להשלמת דרישה זו.

8. דרישות כלליות של הוטרינר- 
יש לפעול על פי ההנחיות/דרישות המפורטות להלן:
תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמא–1981
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) - תשל"ב - 1972
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשסט-2009

9. מדיניות עירונית לקיום אירועים-

בהתאם לרפורמה החדשה לרישוי עסקים – אירוע עד ל-500 משתתפים פטור מהליך רישיון והאחריות הבלעדית על האירוע היא על המפיק והמתכנן של האירוע.יש לפעול לפי הכללים הבאים על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים:

 1. יש ליידע את השוטר הקהילתי ורבש"צ הישוב.
 1. במקום שיופעלו זיקוקים יש לדאוג לאישור רישיון מפעיל  הזיקוקים ואישור חבלן משטרה.- כמו כן יש לידע את תחנת כיבוי האש הקרובה או מתנדבי הכיבוי בישוב.
 1. יש להקצות סדרנים לפי גודל האירוע ובהתאם להנחיות המשטרה.
 1. מומלץ לוודא נוכחות חשמלאי לאורך כל האירוע.
 1. יש לעדכן את צוות נהגי האמבולנס בכל ישוב.
 1. דוכני מזון – מומלץ לוודא מכירת מזון באריזות סגורות (במקרה של הגשת נקניקיות – מומלץ לשמור את האריזה עד סוף האירוע).
 1. יש לעמוד בחוק תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) תשמ"ט 1989 .

יודגש בזאת כי גם אם האירוע עד ל-500 משתתפים יש למלא את הטופס ולהחזירו למח' רישוי עסקים לא פחות מ- 30 יום לפני האירוע.- להורדת הקובץ לחצו כאן