הודעה לבוחר 5- מכתבים ליישובים בדבר בחירת נציגים למועצה