אישור תושב 2019

רשום את שמך המלא כפי שמופיע במשרד הפנים

לקבלת אישור תושב לשנים קודמות 2017-2018 יש להוסיף:

*הטופס מצורף בתחתית העמוד

לקבלת אישור תושב לבוגר המתגורר עם הוריו יש להוסיף:

*הטופס מצורף בתחתית העמוד
**הטופס מצורף בתחתית העמוד

לקבלת אישור תושב לדיירי משנה המתגוררים ביחידות דיור ושוכרים יש להוסיף:

*הטופס מצורף בתחתית העמוד

הצהרת המבקש/ת

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. כמו כן אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים המנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף. ידוע לי כי נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב מזכה. ידוע לי כי אם המעביד העניק לי את ההקלה האמורה ורשות המיסים תקבע כי אינני זכאי לה, קביעתה היא המכרעת על כל המשתמע מכך.

אישור הצהרת המבקש * שדה חובה

הטופס יישלח לבדיקת זכאות במועצה. עם קבלת האישור יישלח טופס אישור התושב לכתובת ביתך בדואר ישראל

*להורדת טופס הצהרה של היישוב לחצו כאן
**להורדת טופס הצהרת הורים לחצו כאן