אישור תושב 2020 לדיירי משנה ביחידות דיור ושוכרים

רשום את שמך המלא כפי שמופיע במשרד הפנים

לקבלת אישור תושב לשנים קודמות 2017-2019 יש להוסיף:

שנה מבוקשת * שדה חובה

לקבלת אישור תושב לדיירי משנה המתגוררים ביחידות דיור ושוכרים יש להוסיף:

הצהרת המבקש/ת

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. כמו כן אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים המנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף. ידוע לי כי נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב מזכה. ידוע לי כי אם המעביד העניק לי את ההקלה האמורה ורשות המיסים תקבע כי אינני זכאי לה, קביעתה היא המכרעת על כל המשתמע מכך.

אישור הצהרת המבקש * שדה חובה

הטופס יישלח לבדיקת זכאות במועצה. עם קבלת האישור יישלח טופס אישור התושב לכתובת ביתך בדואר ישראל/ במייל .שים לב כל העתק כרוך בתשלום