אישור תושב 2020 למתגוררים עם ההורים מגיל 25 ומעלה

רשום את שמך המלא כפי שמופיע במשרד הפנים

לקבלת אישור תושב לבוגר מעל גיל 25 המתגורר עם הוריו יש להוסיף:

להורדת הטופס לחץ כאן

*הטופס מצורף בתחתית העמוד

להורדת הטופס לחצו כאן

**הטופס מצורף בתחתית העמוד

להורדת הטופס לחצו כאן

שנה מבוקשת * שדה חובה

הצהרת המבקש/ת

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. כמו כן אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים המנהלים בו.

אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.

ידוע לי כי נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב מזכה.

ידוע לי כי אם המעביד העניק לי את ההקלה האמורה ורשות המיסים תקבע כי אינני זכאי לה, קביעתה היא המכרעת על כל המשתמע מכך.

אישור הצהרת המבקש * שדה חובה

הטופס ישלח לבדיקת זכאות ברשות המיסים לגב' רינת RinatAl@taxes.gov.il עם העתק למחלקת הגבייה במועצה עם קבלת האישור מרשות המיסים להוצאת אישור תושב – יונפק האישור והוא יישלח אליכם חזרה למייל .