דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 45-20  בניית אגף כיתות ואולם ספורט בבי"ס דביר בעתניאל  

מכרז פומבי מספר 45-20
 בניית אגף כיתות ואולם ספורט בבי"ס דביר בעתניאל  

שימו לב- הוארך תאריך ההגשה למכרז זה בשבוע נוסף עד 13/9 בשעה 13:00. פתיחת המכרז בשעה 14:00
המועצה האזורית הר חברון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות  לבניית תוספת 6 כיתות ואולם ספורט בבי"ס דביר עתניאל  כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "העבודות").

 

סיור קבלנים/מציעים יתקיים ביום שני 10/08/2020 בשעה 13:00 בכיכר הכניסה ליישוב עתניאל   

תשלום - תשלום עבור השתתפות במכרז  הינו בסכום 5,000₪ (חמשת אלפים₪), שלא יוחזרו למציע בשום מקרה.  את התשלום ניתן לבצע במספר דרכים:

  1. תשלום פיזי במשרדי הגזברות במועצה במחלקת גביה
  2. בתשלום בכרטיס אשראי >באתר המועצה > גזברות>תשלומים מזדמנים https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=560
  3. בהעברה בנקאית לחשבון המועצה מס: 62010025 סניף: 797 -בנק לאומי 10

חוברת מכרז- קבצי חוברת המכרז כתב כמויות מפרטים ותכניות זמינים להורדה>> לצפייה בתכניות ובחוברות המכרז לחצו כאן

מועד הגשה - את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) לא יאוחר ועד ליום  ראשון 06/09/2020  עד השעה  12:00 בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה, בצירוף: קבלה/אסמכתא/אישור תשלום על רכישת מסמכי מכרז, ובצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז כולל סריקה במדיה דיגיטאלי של ההצעה וחוברת המכרז החתומה.

ערבות מכרז- על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך   250,000 ₪ (מאתיים חמישים   אלף ₪ ) בתוקף עד לתאריך 06/12/2020  (_3_ חודשים מיום ההגשה), בנוסח המצורף למסמכי המכרז, או לחילופין שיק בנקאי בסכום 250,000 ₪ ( מאתיים חמישים אלף ש"ח, )  ערוך לפקודת המועצה.

סיווג - רשאים להשתתף במכרז כל הקבלנים אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרז, בעלי סמל/סיווג מקצועי  ג-3 100  , אישור רישום תקף של רשם הקבלנים, אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

תנאי סף - מציע שיגיש את הצעתו במועד מאוחר או שתהיה חסרה במסמכים הנדרשים כפי שמתואר בתנאי הסף במסמכי המכרז , הצעתו תיפסל על הסף.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז. המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

                      בברכה

                   יוחאי דמרי

   ראש המועצה האזורית הר חברון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז