דלג לתוכן העמוד

מכרז להסכם מסגרת למתן שירותים מוניציפליים וקהילתיים בישוב תלם

מכרז מס' 1/2017

מכרז להסכם מסגרת למתן שירותים מוניציפליים וקהילתיים  בישוב תלם

הזמנה להציע הצעות

1.  וועד מקומי תלם מבקש בזה הצעות לביצוע עבודות במסגרת הסכם מסגרת של מתן שירותים מוניציפליים ליישוב וכן שירותים חברתיים וקהילתיים . במסגרת ההסכם יהיו גם עבודות פיתוח, תכנון ובינוי.

2. רשאים להשתתף במכרז הנ"ל מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן:

3. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים /האישורים הבאים:


4. על המציע להציע מחיר לכל סעיף מהשירותים המפורטים בנספח א'. המחיר יהיה כהנחה מהמחיר המופיע בנספח כמחיר מקסימלי שהוועד ישלם.  כל המסמכים  מהווים יחד את מסמכי המכרז.

5. תנאי התשלום הינם שוטף + 30 יום מיום הגשת החשבונית.

6. תשלום בסך 5000 ₪ בגין דפי המכרז ישולמו במשרדי היישוב תלם. סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה.

7.  בחירת הזוכה במכרז תהיה שקלול של הקריטריונים הבאים:

8. סיור קבלנים. הסיור יתקיים ביום ראשון 19/2/17 בשעה-12:00  במזכירות הישוב תלם. הסיור הוא תנאי  
להשתתפות במכרז.
ועד מקומי תלם שומר את הזכות לעצמו לבטל את המכרז ו/או להקפיאו ו/או לא לבצעו והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. במקרים כאלה למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לוועד מקומי תלם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לתולי שיינפלד 0505225354

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז