דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 5/17 מתן שירותי שמירה במוסדות החינוך במועצה

מכרז פומבי 5/17-מתן שירותי שמירה במוסדות החינוך במועצה

המועצה האזורית הר-חברון מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי שמירה בבתי הספר בתחום המועצה.

פרטי המכרז:  מתן שירותי שמירה בבתי הספר בתחום שיפוט המועצה.

קבלת חוברת המכרז: במחלקת הביטחון במועצה.

עלות חוברת המכרז:  1,500 ₪.

סיור קבלנים: חובה למגישי ההצעות  ביום חמישי, ג' ניסן תשע"ז, 30/3/17  בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

לתשומת לב הקבלנים: יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) את מעטפת המכרז הכוללת מסמכי ותנאי המכרז + הצעת הקבלן.  לתיבת המכרזים במשרדי המועצה האזורית הר במיתרים לא יאוחר מתאריך  6/4/17 בשעה 12:00 מסירה ידנית.
 

המציע יצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בנוסח המפורט במסמכי המכרז + מסמכי ניהול ספרים.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל על ידי הקבלן חלק מן העבודה בלבד.

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. והדבר מסור להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

לפרטים נוספים יש לפנות ליוסי אדרי, 052-8990224

בברכה,
אלירם אזולאי
מנכ"ל

לצפייה בקובץ המצורף למכרז