דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 62/2018- שיפוץ מבנה רב תכליתי בישוב מעון

 

מכרז פומבי מספר 62/2018- שיפוץ מבנה רב תכליתי בישוב מעון

המועצה האזורית הר חברון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות שיפוץ מבנה רב תכליתי בישוב מעון.

כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "העבודות").

 

סיור מציעים חובה יתקיים ביום 12/12/2018בשעה 12:30, נפגשים בכניסה ל_ישוב מעון.

ההשתתפות בסיור חובה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  11/12/2018 במשרדי המועצה או בתשלום אשראי בטלפון 02-9969168 בשעות העבודה (15:30-8:00) בסכום של 500₪ (סכום במילים ₪) אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום  01/01/2019 עד שעה 16:00 בתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 50,000₪ (סכום במילים ₪) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך 01/04/19 (3 חודשים מיום ההגשה), בנוסח המצורף למסמכי המכרז, או לחילופין שיק בנקאי בסכום 50,000 (סכום במילים) ש"ח, ערוך לפקודת המועצה.

רשאים להשתתף במכרז כל הקבלנים אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרז, בעלי סמל מקצועי ג1 ענף 100 או 131א  שיפוצים , אישור רישום תקף של רשם הקבלנים, אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 

                           בברכה,

                        יוחאי דמרי

ראש המועצה האזורית הר חברון