דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 1/2019 מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר

המועצה אזורית הר חברון

מכרז זוטא/פומבי מספר 1/2019

מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר

המועצה האזורית הר חברון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "העבודות").

 

סיור מציעים יתקיים ביום 10/1/19 בשעה 10:00, נפגשים בשער הישוב מעלה חבר.

ההשתתפות בסיור חובה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  3/1/19 במשרדי המועצה או בתשלום אשראי בטלפון 02-9969168 בשעות העבודה (15:30-8:00) בסכום של 500 ₪ חמש מאות ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום  22/1/19 בשעה 14:00 בתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.(מסירה ידנית)

על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך  22/04/19 (3 חודשים מיום ההגשה), בנוסח המצורף למסמכי המכרז, או לחילופין שיק בנקאי בסכום 50,000 ₪ , (חמישים אלף ₪) ערוך לפקודת המועצה.

רשאים להשתתף במכרז כל הקבלנים אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרז, בעלי סמל מקצועי ג'1 ענף 100 או 150, אישור רישום תקף של רשם הקבלנים, אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

לצפייה במסמכי המכרז. לחצו כאן>>
לצפייה בכתבי הכמויות לחצו כאן>>

                            בברכה,

                         יוחאי דמרי
ראש המועצה האזורית הר חברון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז