דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 8-20 שיקום גדר ביטחון ביישוב טנא עומרים בהר חברון

המועצה אזורית הר חברון

מכרז פומבי מספר 8-20

שיקום גדר ביטחון ביישוב טנא עומרים בהר חברון

המועצה האזורית הר חברון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות:

 לביצוע עבודות הקמה ושיקום גדר ביטחון ביישוב טנא עומרים כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "העבודות").

סיור קבלנים/מציעים-  יתקיים  ביום שלישי ב' בשבט 28.1.2020   בשעה  11:00  בשער הכניסה לטנא עומרים  

ההשתתפות בסיור  הינה  -  לא חובה

תשלום - תשלום עבור השתתפות במכרז  הינו בסכום   500 ₪ (חמש מאות  ₪)  וניתן לבצע את התשלום במספר דרכים:

  1. תשלום פיזי במשרדי הגזברות במועצה במחלקת גביה
  2. בתשלום בכרטיס אשראי >באתר המועצה > גזברות>תשלומים מזדמנים. https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=560
  3. בהעברה בנקאית לחשבון המועצה מס: 62010025 סניף: 797 -בנק לאומי 10

חוברת מכרז- את קבצי חוברת המכרז ניתן להוריד באתר המועצה או במשרד אגף הנדסה בימים  א-ה בין השעות 15:30-8:00.

מועד הגשה - את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) לא יאוחר ועד ליום שלישי ט"ז בשבט  11.2.2020 עד השעה  15:00 בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה, בצירוף: קבלה/אסמכתא/אישור תשלום על רכישת מסמכי מכרז, ובצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז כולל סריקה במדיה דיגיטאלי של ההצעה וחוברת המכרז החתומה.

ערבות מכרז- על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 25,000 ₪ (עשרים וחמש אלף ₪ ) בתוקף לכל הפחות עד לתאריך 11.5.2020 ( 3 חודשים מיום ההגשה), בנוסח המצורף למסמכי המכרז, או לחילופין שיק בנקאי בסכום  25,000 (עשרים וחמש אלף ₪) ערוך לפקודת המועצה.

סיווג - רשאים להשתתף במכרז כל הקבלנים אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרז, בעלי סמל/סיווג מקצועי ג-1 בענף 100 או ספק מורשה של משרד הביטחון, יש לצרף  אישור רישום תקף של רשם הקבלנים, אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

תנאי סף -  מציע שיגיש את הצעתו במועד מאוחר או שתהיה חסרה במסמכים הנדרשים כפי שמתואר בתנאי הסף במסמכי המכרז , הצעתו תיפסל על הסף.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז. המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז

                      בברכה

 יוחאי דמרי

ראש המועצה האזורית הר חברון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז