חדשות

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 2/ 509 ביישוב פני חבר

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה להתיישבות

 

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 2/ 509 ביישוב פני חבר

שינוי לתכניות הבאות:

 

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

5-RJ

שינוי

509

 

 

גושים וחלקות בתכנית:

גוש פיסקאלי מס' 9

חלק ממאוקע חירבת מונייזיל ואל-מרטום

באדמות הכפר בני נעים.

 

גבול התכנית: כמתוחם בתשריט התכנית בקו כחול.

 

 

מקום התכנית: יישוב פני חבר, מועצה אזורית הר חברון.

 

מטרות התכנית:

א. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, שטח ציבורי פתוח ודרך מאושרת לאזורי מגורים: א' ו-א'3 ושטח ציבורי פתוח.

ב. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

ג. שינוי בהוראות הבניה באזור מגורים א' בדבר חניות.

 

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 2/ 509 ביישוב פני חבר, שינוי לתכנית מתאר אזורית        RJ-5, שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 509.

 

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ו/או משרדי מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון, כתובת: אזור תעשייה "מיתרים" ד.נ. הר חברון, טלפון: 02-9969129

ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב', ג', ה' בשעות 10:00 - 14:00.

נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.

 

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il(,

ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

 

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

מיקומו, גודלו, וכדומה, וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

את ההתנגדות יש לשלוח למשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ת.ד 16 או למשרדי מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה הר חברון  בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון