חדשות

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 2/ א/ 522 סנסנה

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה להתיישבות

 

 

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 2/ א/ 522

שינוי לתכנית מפורטת מספר:

 

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

א/ 522

 

 

 

באדמות הכפר: צנע אל-ג'אברי.

 

מקום התכנית

ישוב: סנסנה.

 

מטרות התכנית:

שינויים בתחום תכנית א/ 522 שבתוקף

 

 

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 2/ א/ 522 שינוי לתכנית מפורטת מס' א/ 522 .

 

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון,   עתניאל 90407 טלפון:02-9969100

ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים  ב', ג', ה'  בשעות 10:00 - 14:00.

נוסח זה הינו הנוסף המחייב של התכנית.

 

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il(,

ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

 

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

מיקומו, גודלו, וכו', וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר , המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל, ת.ד 16 או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה הר חברון   בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון