חדשות

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר א/ 1/ 521 ליישוב נגוהות (שלב א')

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה להתיישבות

 

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר א/ 1/ 521 ליישוב נגוהות (שלב א')

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

RJ-5

שינוי

1/ 1/ 521

 

גושים וחלקות בתכנית:

גוש פיסקאלי מס' 21 חלק ממאוקע אפקסיס

גוש פיסקאלי מס' 4 חלק ממאוקע אם-חדווה

באדמות הכפר דורא     

בין קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית) - קווי אורך:   197269-198836 

                                                                   קווי רוחב:   599931-600668

                                 

גבול התכנית: כמתוחם בתשריט התכנית בקו כחול.

 

מקום התכנית: יישוב נגוהות, מועצה אזורית הר-חברון.

 

מטרות התכנית:

א. הסדרת שלב א' בפיתוח היישוב.

ב. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי ודרך מאושרת ו/או קיימת לייעודים הבאים: אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור     מבנים ומוסדות ציבור, אזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, אזור תעסוקה, שטח  ציבורי פתוח, שטח לפארק/גן        ציבורי, שטחים פתוחים, שטח למתקנים הנדסיים, דרך ו/או טיפול נופי ודרכים.  

ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.

ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

ה. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.

ו. הקטנת קו איסור בניה של דרך אזורית מס' 345 מ-100 מ' ל-45 מ' ול-30 מ' בחלק מתחום תכנית א/521/1 זו.

ז. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

 

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' א/ 1/ 521 ליישוב נגוהות (שלב א'), שינוי לתכנית מתאר אזורית RJ-5, שינוי לתכנית מפורטת מס' 1/ 1/ 521.

 

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ו/או משרדי מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה הר-חברון,  כתובת: אזור תעשייה "מיתרים" ד.נ. הר-חברון, טלפון: 02-9969129

ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב', ג', ה' בשעות 10:00 - 14:00.

נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.

 

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il(,

ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

 

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

מיקומו, גודלו, וכדומה, וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ת.ד 16 או למשרדי מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה הר-חברון בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון

 

 

 

 

 

                       

תאריך :                               .

שם העיתון:                         .