חדשות

נלחמים בהשלכת הפסולת

אגף התשתיות במועצה פועל יחד עם משרד איכות הסביבה לאכיפת מפגעי פסולת המושלכים ביישובים ובשטחים הפתוחים.

שמירת הניקיון מונעת מחלות ושומרת על סביבה נעימה, השלכת פסולת ברשות הרבים פוגעת בכולנו ומהווה עבירה על החוק  .

אנא הקפידו את הפסולת להשליך לאתר הטמנה מורשה.