חדשות

הודעה על הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר יוש/ 517/3 לבית חגי – מט"ש

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה לאיכות הסביבה של מ.ת.ע.

הודעה על הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר יוש/ 517/3 לבית חגי – מט"ש

שינוי לתכנית מתאר איזורית RJ-5

 

 

המיקום:

נפת חברון

 

אדמות חברון:

גוש טבעי

מעוקא בשלמותה

חלקי מעוקא

8

 

אל חריק

 

מטרות התכנית:

1-שינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים שונים: שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים ודרכים

2- הסדרת שטח למתקן טיפול בשפכים ומתקנים הנדסיים,  והדרך אליו

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

ועדת משנה לאיכות הסביבה של מ.ת.ע על הפקדת תכנית מפורטת מספר יוש/ 517/3 לבית חגי – מט"ש

שינוי לתכנית מתאר איזורית RJ-5

 

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל  ובמשרד התכנון במפקדת התיאום והקישור נפת חברון ובמשרדי מו"א הר חברון.

ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום.

נוסח זה הינו הנוסף המחייב של התכנית.

 

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של משרד הפנים בישראל (www.iplan.gov.il(,

ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

 

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

מיקומו, גודלו, וכו', וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר , המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל, ת.ד 16 , בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

אליעזר שורץ

יו"ר ועדת משנה לאיכות הסביבה של מ.ת.ע

אזור יהודה ושומרון

                       

תאריך :                               .

שם העיתון:                         .