(חובה) שדה חובה

הערה:

אישור גריעה ישלח לאחר בדיקת היעדר חובות לרשות