הנחה בארנונה מטעמי הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת.

לתשומת לבכם  

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

המסמכים הנדרשים למילוי הבקשה:

 • יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום בסיום הבקשה
 • לצרף צילום ת”ז + ספח פתוח של 2 בני הזוג
 • טופס 106 לשנה הקודמת לבקשת ההנחה של שני בני הזוג.
 • 2 תלושי שכר של כל 12 החודשים לשנה הקודמת להגשת הבקשה של שני בני הזוג.
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר- דצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה של שני בני הזוג מכל עבודה
 • דפי בנק מכל חשבונות הבנק לתקופה של אוקטובר- דצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה
 • אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור ‘מעמד לא עובד’ מביטוח לאומי
 • תצהיר העדר הכנסות נוספות
 • עצמאי- שומת מס אחרונה +דוח רווח והפסד של שנה קודמת לבקשה

 מה נחשב כהכנסה:

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר או ינואר עד דצמבר שנה קודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.

חריגים בחישוב ההכנסה :

 • לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים, זקנה ושארים, או תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.
 • מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל 18) הגרים בדירה, תחשב כהכנסה.
 • הכנסת ילד רווק אחד (מעל גיל 18) עד לסך 5,300 ₪ לא תחשב כהכנסה.
 • בדירות ששטחן עד 120 מ"ר ובדירות בהן מתגוררות מעל 10 נפשות תמיכת הורים/סבים/אחים/ילדים בתשלום שכר דירה, תשלום עבור משכנתא או תשלום עבור קניית דירה - לא תחשב כהכנסה.
 • אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו) בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה

אלו הם הקריטריונים לקבלת הנחה מטעמי הכנסה:

שימו לב!  כי נתוני הטבלה משתנים משנה לשנה בהתאם להנחיות משרד הפנים

טבלת הכנסה למבחן הכנסות 
הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2020
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
1 2,889 2,889 3,322 3,322 3,755 3,755 5,300
2 4,334 4,334 4,984 4,984 5,634 5,634 7,951
3 5,027 5,027 5,781 5,695 6,438 6,438 9,219
4 5,720 5,720 6,578 6,578 7,436 7,436 10,494
5 7,239 7,239 8,325 8,325 9,411 9,411 10,494
6 8,759 8,759 10,073 10,073 11,387 11,387 16,070
שיעור הנחה  עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%
 
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
7 10,279 10,279 11,821 11,821 13,362 13,362 18,858
8 11,798 11,798 113,568 13,568 15,338 15,338 21,646
9 13,318 13,318 15,316 15,316 17,313 17,313 24,434
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%
 
10 ומעלה  עד 1,480 לנפש עד 1,702 לנפש עד 1,924 לנפש עד 2,715 לנפש
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%