הנחה בארנונה מטעמי הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת.

לתשומת לבכם  

ניתן להגיש בקשה זו עד לתאריך 31.3.24 ,בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יבדקו (למעט משפחה חדשה ) 

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

המסמכים הבסיסים  הנדרשים למילוי הבקשה:

 • יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום בסיום הבקשה
 • לצרף צילום ת”ז + ספח פתוח של 2 בני הזוג
 •  תלושי שכר של כל 12 החודשים לשנה הקודמת להגשת הבקשה של שני בני הזוג או לחילופין                                                                                              תלושי שכר לחודשים אוקטובר- דצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה של שני בני הזוג מכל מקום עבודה עבודה
 • דפי בנק מכל חשבונות הבנק לתקופה של אוקטובר- דצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה
 • אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור ‘מעמד לא עובד’ מביטוח לאומי
 • עצמאי- שומת מס אחרונה +דוח רווח והפסד של שנה קודמת לבקשה
 • אישור תשלומים שנתי מביטוח לאומי לשנת הכספים 2023  של 2 בני הזוג 
 • אישור מעסיקים שנתימביטוח לאומי לשנת הכספים 2023  של 2 בני הזוג 

שימו לב ! בקשה שתוגש ללא המסכים הנדרשים לא תיבדק! 

 

 מה נחשב כהכנסה:

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר או ינואר עד דצמבר שנה קודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.

חריגים בחישוב ההכנסה :

 • לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים, זקנה ושארים, או תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.
 • מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל 18) הגרים בדירה, תחשב כהכנסה.
 • הכנסת ילד רווק אחד (מעל גיל 18) עד לסך 5,300 ₪ לא תחשב כהכנסה.
 • בדירות ששטחן עד 120 מ"ר ובדירות בהן מתגוררות מעל 10 נפשות תמיכת הורים/סבים/אחים/ילדים בתשלום שכר דירה, תשלום עבור משכנתא או תשלום עבור קניית דירה - לא תחשב כהכנסה.
 • אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו) בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה

אלו הם הקריטריונים לקבלת הנחה מטעמי הכנסה:

שימו לב!  כי נתוני הטבלה משתנים משנה לשנה בהתאם להנחיות משרד הפנים

טבלת הכנסה למבחן הכנסות 
הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2023
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
1 3,115 3,155 3,852 3,582 4,049 4,049 5,571
2 4,673 4,673 5,373 5,373 6,074 6,074 8,358
3 5,419 5,419 6,232 6,232 7,045 7,045 9,693
4 6,167 6,167 7,093 7,093 8,018 8,018 11,032
5 7,852 7,852 9,029 9,029 10,207 10,207 14,044
6 9,536 9,536 10,966 10,966 12,396 12,396 17,056
שיעור הנחה  עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%
 
מס' נפשות עד הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח  הכנסה בש"ח 
מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה  מהכנסה  עד הכנסה 
7 11,220 11,220 12,903 12,903 14,586 14,586 20,069
8 12,904 12,904 14,839 14,839 16,775 16,775 23,081
9 14,588 14,588 16,776 16,776 18,964 18,964 26,093
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%
 
10 ומעלה  עד 1,621 לנפש עד 1,864 לנפש עד 2,107 לנפש עד 2,899 לנפש
שיעור הנחה  עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%