בס"ד

 

 

תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022

שם הארגון: מתנ"ס הר חברון

שם מנכ"ל המתנ"ס: חיליק גוטמן

 

           פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון ליצירת קשר:

            שם הממונה: שירן יצחק -מנהלנית המתנ"ס          

כתובת מייל: m.matnas@hrhevron.co.il 

טלפון: 073-2370634

 

הנהלת המתנ"ס ראתה ורואה חשיבות רבה בשילוב והעסקת עובדים עם מוגבלות במצבת כח-אדם של הארגון ועמידה ביעד אשר קבעה הנציבות.

סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בארגוננו

כפי שפורסמה באתר הנציבות  בינונית/נמוכה/אי-עמידה ( 2-3.5%)

מספר עובדים המועסקים בארגון כיום עומד על כ – 110.

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה ביעד הייצוגי (5%):6

 

תמצית:

בשנה הקודמת לא נדרשנו ולכן לא הוכנה תכנית שנתית, לאור כך לא היה ממונה תעסוקה בארגוננו ולכן לא אוישו משרות רלוונטיות ספציפיות כהגדרה בחוק ו /או בהעדפה מתקנת.

לא ידוע לנו על  עובדים שקודמו בתוך הארגון כיוון שלצערנו שגם אם כן, הנושא לא הועלה ע"י המועמד/העובד בפני חברי וועדת כ"א ובהתאם לא נרשם.

יחד עם זאת, נעשו פניות למרכז לשירותי רווחה במועצה אזורית הר חברון לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המעוניינים ומסוגלים להשתלב במשרות בארגון.

ניתנו התאמות לעובדים וביניהם : מתן מחשב מונגש ומע' סריקת והגדלת מסמכים, סיוע לעובדת בעלת כבדות ראיה במזכירה שמתפקדת גם כנהגת שלה.

 

בנוסף, בוצעה ישיבת צוות לטובת העלאת הנושא למודעות ולקיום דיון פתוח בדבר.

בישיבה התבקשו המנהלים והעובדים לתשומת לב לקידום עובדים בעלי מוגבלות ואף הוצעו דרכים לגיוס ולהעלאת המודעות לכך, בישיבה אף מונתה שירן יצחק- כממונה לעניין העסקת אנשים עם מוגבלות מטעם המתנ"ס.

הופץ באמצעות המייל "נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות", ובנוסף צוינו דרכי ההתקשרות עם ממונה התעסוקה ותחום אחריותו בארגון.

קיימנו מפגש לכלל עובדי המתנ"ס עם אנשים עם מוגבלות לטובת קידום המודעות והדבר התחבר לפעילות שהמתנ"ס יוזם בכלל המועצה במסגרת חודש "פברואר יוצא מן הכלל" שבו התקיימו פעילות הדרכה להעלאת המודעות בדבר אנשים עם מוגבלות תוך השקעת תקציב לטובת קיום ההדרכה ברמה גבוהה ואיכותית ואף נעשו פעילויות קהילתיות בתחום זה.

מסקנות:

בשנה החולפת לא נערכה תכנית עבודה שנתית ולכן הנושא לא תוחזק וטופל בשוטף באופן מספק.

למרות זאת, מתן הנגשה והתאמות לעובדים עם מוגבלות הינו דבר הקיים באופן מיטבי במתנ"ס.

נציין כי במתנ"ס פועלת רכזת נגישות הדואגת לכך שכל הפעילויות והעיסוקים יהיו מונגשים

 והושקעו חשיבה צוותית, לימוד ותקציבים לטובת פיתוח המודעות והפעולות בנושא.

אנו מבינים כי בשל מיקומנו הגאוגרפי, אופי ההעסקה ובנוסף עניין הרגישות וצנעת הפרט שמלווים את הנושא -קיים קושי בפניה לעובד קיים עם מוגבלות לשם קידומו וכמו כן מאתגרת קבלת פניות של מועמדים חדשים לטובת עמידה ביעד, לאור כך נרחיב את מעגל פרסום המשרות למקומות ספציפיים ולקבל יעוץ מותאם לנושא מהגורמים הרלוונטיים.

הנהלת המתנ"ס עודכנה על כך ואף תקדיש את ישיבתה הקרובה לנושא משום שחובתנו כארגון ציבורי לפעול ולקדם כל שביכולתנו לטובת כך.

הוחלט על ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון.

תקבע תכנית שנתית מותאמת לקידום הנושא.

יש להעלות את רמת המודעות הארגונית לנושא ע"י שיחות עם הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות ואף ישיבת צוות ייעודית לנושא.

עלינו לקיים חשיבה משותפת בנושא משרות ייעודיות נוספות וביצוע פעולות בהתאם.

 

 

 

 

תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022

ספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2022:  5-7

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות:1

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: בין  14-14.5 אחוז.

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע): עובדי תחום צהרונים.

 

 בנוסף לייעוד משרה, הארגון יפעל למתן העדפה מתקנת, בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

בכל פרסום מודעת דרושים רלוונטית מטעם המתנ"ס תרשם הערת הבהרה "תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998"

תינתן הדרכה לחברי וועדת כ"א בנושא ויבוצע תיעוד מסודר של החלטות שיתקבלו לגבי משרות בהן יתמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית.

בכוונתנו לפנות לעוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית: תעסוקה שווה, המחלקה לשירותים חברתיים ברשות ועוד.

 פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:

בשל אי עמידתנו ביעדי ייצוג הולם בשנה החולפת, ורצוננו לעמידה ביעד זה לשנה הקרובה, הוחלט כי: 

 ממונת התעסוקה  מטעם הארגון תפנה לגורמים העוסקים בשילוב המפורסמים באתר הנציבות לקבלת ליווי והדרכה ואף למחלקה לשירותים חברתיים ברשות ותפעל בהתאם ותרכז את הנושא באופן שוטף.

ישלח מייל תפוצתי לעובדי הארגון בו יופיעו התקנה בחוק,  פרטי הממונה לעניין זה מטעם הארגון ויודגש הרצון לקידום עובדים מתוך הארגון ו /או לקלוט עובדים חדשים עם מוגבלות משמעותית.

נושא יעוד משרות ספציפיות יבחן בישיבת צוות הקרובה.

תינתן הדרכה בנושא שילוב תעסוקתי לחברי וועדת כ"א, כך שמשרות מתאימות יפורסמו מעתה עם הדגשה שתינתן העדפה מתקנת וגם באתרי דרושים ספציפיים ורלוונטיים.

 

בכוונתנו לקיים השנה שוב את פעילות חודש "פברואר יוצא מן הכלל" 2022 בו יתקיימו מפגשים משותפים לכלל עובדי המתנ"ס והמועצה יחד עם אנשים עם מוגבלות לטובת קידום והעלאת המודעות ונקיים שוב פעילויות מטעם המתנ"ס במרחב המועצה בדומה לשנת 2021.

 

הפעולות יתועדו ע"י ממונית התעסוקה מטעם הארגון.

 

 

ישיבת הנהלה בה הוצגה התוכנית ואושרה:

התקיימה בתאריך: 10.01.22

         

בכבוד רב

חיליק גוטמן -מנכ"ל מתנ"ס הר חברון