סוג המכרז (חובה) שדה חובה

פרטים אישיים:

מין (חובה) שדה חובה

שפות:

שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן -, לא שולט סמן 0

עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אחר (חובה) שדה חובה
שפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה:

השכלה יסודית (חובה) שדה חובה
שם בית הספר / מוסד חינוכישם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיום

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם בית הספר / מוסד חינוכישם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקרי

השכלה גבוהה (חובה) שדה חובה
שם בית הספר / מוסד חינוכישם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / התעודה

תארים נוספים (חובה) שדה חובה
שם בית הספר / מוסד חינוכישם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / התעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז (חובה) שדה חובה
שם הקורס / השתלמותמשך הקורסמסגרת הלימודים

הבהרה: חובה לצרף תעודות אודות השכלה אקדמית רלוונטית ו/או תעודות אודות הכשרה מקצועית רלוונטית ו/או תעודות אודות השתלמות רלוונטית, הכל לפי דרישות התפקיד הנ"ל כמפורט באתר המועצה.

ניסיון תעסוקתי:

ניסיון תעסוקתי רלוונטי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודהתקופת העבודהתפקידדרגההסיבה להפסקת עבודה

הצהרה בנוגע לקרובי משפחה:

הצהרה בנוגע לקרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת (מליאת) הרשות:

"קרובי משפחה": בן/בת זוג, הורה, בת/בן ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ (אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בשורה נפרדת)

הערה: סוגיית קרבת המשפחה תבחן בהתאם לכללי משרד הפנים בדבר ניגוד עניינים.

סמן במקום המתאים (חובה) שדה חובה

כמו כן, אם יחול שינוי בתוכן הצהרתי זו בתקופה שממועד הגשתה ועד למועד תחילת העסקתי במועצה, ככל שאבחר למשרה, ידוע לי כי יהיה עלי לדווח על כך למנהלת משאבי אנוש, מיד עם היוודע הדבר.

ממליצים:

שמות ממליצים (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתמס' טלפון

  • אני הח"מ מצהיר/ה כי האנשים המנויים מטה מכירים אותי היכרות קרובה והם יכולים למסור פרטים על כישוריי, תכונותיי והתאמתי לתפקיד.
  • ידוע לי כי עשויה להיות פנייה אליהם במסגרת הליכי המיון בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.
  • יובהר כי בציון פרטי הממליצים הנני נותן/ת את הסכמתי כי הרשות תפנה לממליצים שצוינו לצורך קבלת מידע במידה שתמצא/י לנכון וזאת ללא עדכון נוסף.

שונות:

ייצוג הולם:

יש לציין פרטים אישיים לעניין חובת ייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מנויים), התשי"ט-1959, על מנת לאפשר לקבוע תנאים מותאמים והעדפות למועמדים הזכאים לכך, יש לצרף את האישורים המעידים על הזכאות לייצוג הולם.

נא לסמן במקום המתאים: (חובה) שדה חובה

הצהרת בריאות:

במועצה, אליו/ה אני מועמד/ת.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

הצהרה לאימות נתונים:

מובהר בזאת כי מועמדות שהוגשה בטופס שלא צורפו אליו מלוא האסמכתאות הנדרשות, ובפרט מועמדות החסרה באסמכתאות המעידות על השכלה או הכשרה מקצועית, הכל על פי דרישות התפקיד, תיפסל.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

צירוף מסמכים:

Browser not supported