לתשומת לבכם

מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בארנונה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

על מבקש ההנחה להודיע למחלקת הגביה בכתב על היות הנכס ריק באמצעות הטופס בקשה לפטור

באם ההנחה תאושר, תחולתה תהיה החל מיום קבלת הבקשה במח’ הגביה.

איך ומתי מגישים:

את הבקשה יש להגיש מיד כאשר הנכס מתפנה

בקשה שתוגש לאחר 30 יום ממועד פינוי הנכס לא תיבדק.

יש להמשיך את התשלום עבור הארנונה בגין התקופה המבוקשת , הפטור יינתן רטרואקטיבית.

את המסמכים הנדרשים יש להשלים  לא יאוחר מ 30 יום מסיום התקופה המבוקשת.

( לדוגמא : הנכס התפנה ב 1.1.19 ואוכלס שוב ב 1.7.19  יש להשלים את המסמכים עד לתאריך 1.8.19  )

בקשות שיוגשו לאחר המועד לא ידונו כלל .

לא תינתן הנחה לשנים עברו או הנחה שהוגשה באיחור - משום סיבה שהיא.

המסמכים הנדרשים למילוי הבקשה:

  • טופס הצהרה על נכס ריק בצרוף המסמכים הבאים
  • אישור מהזכירות שהנכס ריק
  • חשבונות חשמל ומים
  • יש לצרף תמונות של הנכס בזמן השיפוץ /תמונה של הנכס ריק

חשוב לדעת ,

  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן לו ההנחה.
  • במידה והנכם זכאים לפטור הוא יינתן רטרואקטיבית.
  • על הנכס להיות ריק לפחות 30 יום על מנת לקבל הנחה .
  • תושב שקיבל בעבר פטור בחלקיות תקופה שלא עולה  על 6 חודשים יוכל לקבל את ההפרש בלבד

בקשה לפטור נכס ריק תוענק לנכס שהיה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות. הפטור מוגבל לתקופה מרבית ומצטברת של עד 6 חודשים לכל תקופת בעלות. 

לתשומת לבך, הבקשה תוגש עד 6 חודשים מיום שנסתיימה התקופה המבוקשת לפטור. בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלום הארנונה בגין יתרת התקופה.

בתום התקופה המבוקשת יש לצרף חשבונות חשמל ומים ובמקרה של שיפוץ יש לצרף גם חשבונות על שיפוץ ותמונות המוכיחות שהנכס ריק.
 

מגיש הבקשה (חובה) שדה חובה

זיקה לנכס (חובה) שדה חובה

Browser not supported