בקשה לפטור נכס ריק תוענק לנכס שהיה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות. הפטור מוגבל לתקופה מרבית ומצטברת של עד 6 חודשים לכל תקופת בעלות. 

לתשומת לבך, הבקשה תוגש עד 6 חודשים מיום שנסתיימה התקופה המבוקשת לפטור. בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלום הארנונה בגין יתרת התקופה.

בתום התקופה המבוקשת יש לצרף חשבונות חשמל ומים ובמקרה של שיפוץ יש לצרף גם חשבונות על שיפוץ ותמונות המוכיחות שהנכס ריק.
 

מגיש הבקשה * שדה חובה

זיקה לנכס * שדה חובה

Browser not supported