חדשות

הנחיות לקראת הבחירות לראשות המועצה

‏‏יום ראשון י"א תמוז תשע"ח

24/06/2018

לכבוד:

ראשי הוועדים המקומיים

מזכירי ישובים

מנהלי הקהילות

 

א.ג.נ,

הנדון: הנחיות לקראת הבחירות

להלן מספר הנחיות ודגשים הנוגעים לבחירות לראשות המועצה, מליאת המועצה ולוועדים המקומיים שיתקיימו בתאריך 30.10.2018:

קביעת מקום מגוריו של תושב המועצה

 1. בהתאם להחלטת משרד הפנים, קביעת מקום מגוריו של תושב תתבצע אך ורק בהתאם לרישום במשרד הפנים, ולא כמו בעבר על סמך הודעה של הוועדים או האגודות השיתופיות בדבר התושבים המתגוררים באותו יישוב.
 2. לפיכך, תושב שבתעודת הזהות שלו מופיעה כתובת שאינה בתחומי המועצה, לא יוכל לקחת חלק בבחירות גם אם מקום מגוריו בפועל הוא במועצה.
 3. כמו כן, תושב שכתובתו הרשומה במשרד הפנים היא ביישוב מסוים במועצה, יוכל לקחת חלק בבחירות לוועד המקומי רק באותו יישוב, גם אם בפועל הוא מתגורר ביישוב אחר.
 4. התאריך הקובע לעניין הרישום של כתובת המגורים במשרד הפנים הוא 20.9.2018 וזהו גם התאריך הקובע לפנקס הבוחרים, על כל תושב לוודא שעד לתאריך זה כתובתו הרשומה תואמת את מקום מגוריו בפועל.

ניהול פנקס הבוחרים

 1. משרד הפנים קבע הנחיות חדשות לגבי פנקס הבוחרים, לפיהן יועברו הפנקסים רק ליישובים בהם קיימת אגודה שיתופית, וזאת על מנת לקבוע את סוג ההנהלה המקומית -האם בכל אחד מהיישובים האלה קיימת זהות ועדים או לא.
 2. היישובים שבהם קיימת אגודה שיתופית יסמנו ליד שמו של כל תושב חבר אגודה את האות "ח", ככל שמספר התושבים ביישוב שהם חברי אגודה יהיה למעלה מ- 50% מכלל תושבי היישוב, תוכר בו זהות וועדים.
 3. התאריכים הנוגעים להעברת פנקס הבוחרים ביישובים שבהם יש אגודה שיתופית הם כדלקמן:

21.6.2018 – שליפת פנקס הבוחרים ממרשם האוכלוסין.

25.6.2018 – מסירת פנקסי הבוחרים לישובים.

2.7.2018- החזרת פנקסי הבוחרים למועצה (עד השעה 10:00 בבוקר).

15.7.2018- 4.7.2018 – הצגת פנקסי הבוחרים לעיון הציבור במשרדי המועצה והועד המקומי.

15.7.2018 – המועד האחרון להגשת עררים לוועדת הבחירות על סימון / אי סימון תושב כחבר אגודה שיתופית. (ע"ג הטופס המצורף)

8.8.2018 – דיון של ועדת הבחירות בעררים שהוגשו ועדכון הרשימה בהתאם להחלטות שהתקבלו.

9.9.2018- אישור השר על קיום זהות ועדים מקומיים.

 1. עד לתאריך 25.6.2018 , יעברו לרשותכם הפנקסים לביצוע האמור לעייל.
 2. הנכם מתבקשים להעביר את המידע המפורט במסמך זה לידיעת התושבים.
 3. לשאלות הבהרה ניתן לפנות אליי עד למינוי מנהל בחירות מטעם משרד הפנים.
 4. מתנצל על לוחות הזמנים הקצרים אנחנו תלויים בהתקדמות ולוחות הזמנים של משרד הפנים.

 

בכבוד רב,

אלירם אזולאי

מנכ"ל המועצה