חדשות

הודעה על הצגת פנקס בוחרים

בס"ד

כ"א תמוז תשע"ח 4/7/18

דף לבוחר מס' 2

 

ועדת הבחירות למועצה האזורית

הר חברון

הודעה על הצגת פנקס בוחרים

1. בהתאם לסעיף לסעיף 131(א) לתקנון המועצות האזוריות ביו"ש (להלן – התקנון), אני מודיע בזה כי  הונחו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוחרים של כל הישובים במועצה האזורית הר חברון  לצורך הבחירות שיתקיימו ביום 30/10/18 למועצה, לראש המועצה, לוועדים המקומיים בכל  הישובים הלא שיתופיים וכן , בכפוף להחלטת שר הפנים, לוועדים מקומיים בישובים שיתופיים וכן, בכפוף להחלטת הממונה ביו"ש לוועדים מקומיים בישובים שיתופיים.

 1. הליכי הבחירות כוללים מספר שלבים עיקריים. לפני כל שלב יתפרסמו, במקומות הציבוריים שבכל יישוב, מודעות ובהן פרוט מדויק של ההליך ודרך ביצועו וכן הזכויות של כל תושב לגבי אותו שלב.

את/ה מתבקש/ת לשים לב ולקרוא בעיון מודעות אלה.

 1. השלבים העיקריים בהליכי הבחירות:
  הכנת פנקס בוחרים

פנקס הבוחרים הקובע בבחירות למועצות האזוריות יישלף מתוך מרשם האוכלוסין ביום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו ב- 20.9.18. פנקס זה ישמש לבחירות לכל המוסדות העומדים לבחירות במועצה האזורית- ראשות המועצה, נציגי האזור במועצה ולוועד המקומי במקרה בו מתקיימות בחירות למוסד זה.

על פי סעיף 143 לצו, פנקס הבוחרים יכלול כל אדם שמתקיימים לגביו התנאים הבאים
              במצטבר:

 1. אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות.
 2. אדם שהיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ביום שליפת הפנקס.
 3. ב- 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות שמו לא הופיע בפנקס בוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה זו. עדכון שייעשה במרשם האוכלוסין לאחר שליפת הפנקס, 20.9.18, לא ייחשב לעניין פנקס הבוחרים.עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשים באמצעות לשכות רשות האוכלוסין. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות  האוכלוסין וההגירה- www.piba.gov.il

רשימות התושבים החברים באגודה השיתופית בישוב יוצגו לעיון הציבור במשרד הישוב על פי שעות קבלת קהל המפורסמים בלוחות המודעות, ובמשרדי המועצה בלשכת המנכ"ל בין הימים א' – ה' בין השעות 08:30-15:30 .

 

 1. זכותו של כל אדם לעיין בהן בתוך 10 ימים מיום פרסום המודעה דהיינו עד ליום 15.7.18. והזכות להגיש עררים ועתירות עליהן.
 2. בהתאם לסעיף 90ב לצו, לא יאוחר מיום 15.7.18 כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית או על כך שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית.

הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס בנספח א'.

הטפסים יונחו במקום הצגת הרשימות לעיון. ערר של אדם לגבי עצמו- יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד. ערר של אדם לגבי הזולת- יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

 

 1. קביעת מודד כללי

הממונה ביו"ש  יקבע את המודד בהתחשב בהצעת המועצה וההערות שיתקבלו מאת התושבים על הצעה זו.

 

]]]]החלטה על בחירות לוועדים מקומיים בישובים שיתופיים

ביום הבחירות למועצה ולראש המועצה ייבחרו גם ועדים מקומיים, הן בישובים לא שיתופיים והן בישובים שיתופיים.
בישובים שיתופיים ייתכנו 3 אפשרויות לבחירת וועד מקומי:

 1. וועד האגודה השיתופית להתיישבות ימשיך לכהן גם כוועד המקומי.

 

 1. התושבים שאינם חברי האגודה יבחרו נציגות מטעמם והוועד המקומי יורכב מוועד האגודה ביחד עם הנציגות.

 

 1. ייבחר וועד מקומי בנפרד וללא קשר לוועד האגודה.

סוג הוועד המקומי ייקבע על פי הסוג שנבחר באותו יישוב בבחירות הקודמות, וכן על פי פניית בוחרים בישוב השיתופיים לשר/הממונה ביו"ש והיחס המספרי בין מספר החברים למספר הלא - חברים. הפרטים בענין זה והמועד להגשת הבקשות יתפרסמו במודעה.

 1. הגשת רשימות מועמדים למליאת המועצה, הצעות מועמד לראש המועצה ורשימות מועמדים לוועדים מקומיים.
  כל הפרטים, המועדים וההנחיות בענין הגשת רשימות והצעות המועמדים יפורסמו במודעות.

 

 1. המודעות האמורות לעיל תתפרסמנה כל אחת בזמנה והפרסום יעשה במועדים הקבועים בחקיקה, תוך מתן זמן ראוי לבצע את כל הנדרש.

את/ה מתבקש(ת) לשים לב לפרסומים!

ברכה,

אלירם אזולאי

מנכ"ל המועצה

העתק: המפקח הארצי על הבחירות

             יניב בן דוד – מנהל הבחירות

            ועדת הבחירות