הנחה בארנונה- מידע לתושב

הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה  (הנחה מארנונה), התשנ”ג- 1993.

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש ההנחה.

תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן.

שם ההנחה תקציר טופס הבקשה
הנחה מטעמי הכנסה הנחה מטעמי הכנסה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן. למידע נוסף לחצו כאן לצפייה בטופס לחץ כאן
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה על פי חוק
 • הנחות אזרח וותיק,
 • הנחות משרד הביטחון
 • הנכות בגין נכות
 • חיילים בסדיר / חיילים במילואים / בנות שרות
 • הורה יחיד
 • הנחות אחרות
  למידע נוסף לחצו כאן
לצפייה בטופס לחץ כאן
הנחה מארנונה בגין נכס ריק מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בארנונה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים
למידע נוסף לחצו כאן
לצפייה בטופס לחץ כאן
הנחת משרת מילואים פעיל חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק/ה ומתגורר/ת בנכס ביישובי מועצה אזורית הר חברון זכאי/ת להנחה בשיעור 5% מגודל הנכס.
למידע נוסף לחצו כאן
לצפייה בטופס לחץ כאן

 

שימו לב!

 • לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים
 • לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת”ז + ספח של 2 בני הזוג.
 • לכל בקשת הנחה ישנו הסבר מפורט – אנא קראו בעיון רב וצרפו את כל המסמכים הנדרשים
 • באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.
 • בקשה להנחה אשר תוגש ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה באופן מיידי